طول: 120 سانتی متر
ارتفاع: 190 سانتی متر
تعداد بازدید:

568