طول: 120 سانتی متر
ارتفاع: 100 سانتی متر
تعداد بازدید:

614