طول: 100 سانتی متر
عرض : 100 سانتی متر
ارتفاع: 70 سانتی متر
تعداد بازدید:

692