طول: 129 سانتی متر
عرض : 64 سانتی متر
ارتفاع: 72 سانتی متر
تعداد بازدید:

675