طول: 110 سانتی متر
عرض : 110 سانتی متر
ارتفاع: 130 سانتی متر
تعداد بازدید:

1199