طول: 120 سانتی متر
عرض : 45 سانتی متر
ارتفاع: 50 سانتی متر
تعداد بازدید:

954