طول: 65 سانتی متر
عرض : 65 سانتی متر
ارتفاع: 52 سانتی متر
تعداد بازدید:

630