عرض : 60 سانتی متر
ارتفاع: 95 سانتی متر
تعداد بازدید:

677