طول: 120 سانتی متر
عرض : 45 سانتی متر
ارتفاع: 56 سانتی متر
تعداد بازدید:

788