طول: 240 سانتی متر
عرض : 240 سانتی متر
ارتفاع: 30 سانتی متر
تعداد بازدید:

833