طول: 59 سانتی متر
عرض : 51 سانتی متر
ارتفاع: 72 سانتی متر
تعداد بازدید:

701