طول: 70 سانتی متر
عرض : 50 سانتی متر
ارتفاع: 45 سانتی متر
تعداد بازدید:

781