طول: 70 سانتی متر
عرض : 70 سانتی متر
ارتفاع: 85 سانتی متر
تعداد بازدید:

807