طول: 75 سانتی متر
عرض : 75 سانتی متر
ارتفاع: 100 سانتی متر
تعداد بازدید:

704