طول: 100 سانتی متر
عرض : 80 سانتی متر
ارتفاع: 50 سانتی متر
تعداد بازدید:

1035