طول: 120 سانتی متر
عرض : 65 سانتی متر
ارتفاع: 75 سانتی متر
تعداد بازدید:

906