طول: 145 سانتی متر
عرض : 65 سانتی متر
ارتفاع: 62 سانتی متر
تعداد بازدید:

936