طول: 120 سانتی متر
عرض : 40 سانتی متر
ارتفاع: 40 سانتی متر
تعداد بازدید:

727