طول: 38 سانتی متر
عرض : 38 سانتی متر
ارتفاع: 37 سانتی متر
تعداد بازدید:

747