طول: 123 سانتی متر
عرض : 54 سانتی متر
ارتفاع: 47 سانتی متر
تعداد بازدید:

705