عرض : 110 سانتی متر
ارتفاع: 62 سانتی متر
تعداد بازدید:

761