عرض : 105 سانتی متر
ارتفاع: 43 سانتی متر
تعداد بازدید:

643