عرض : 105 سانتی متر
ارتفاع: 65 سانتی متر
تعداد بازدید:

963