عرض : 120 سانتی متر
ارتفاع: 65 سانتی متر
تعداد بازدید:

1053