عرض : 107 سانتی متر
ارتفاع: 133 سانتی متر
تعداد بازدید:

1288