عرض : 107 سانتی متر
ارتفاع: 87 سانتی متر
تعداد بازدید:

965