طول: 27 سانتی متر
عرض : 27 سانتی متر
ارتفاع: 50 سانتی متر
تعداد بازدید:

672