طول: 63 سانتی متر
عرض : 56 سانتی متر
ارتفاع: 46 سانتی متر
تعداد بازدید:

682