طول: 64 سانتی متر
عرض : 64 سانتی متر
ارتفاع: 56 سانتی متر
تعداد بازدید:

802