طول: 114 سانتی متر
عرض : 57 سانتی متر
ارتفاع: 64 سانتی متر
تعداد بازدید:

1345