عرض : 60 سانتی متر
ارتفاع: 75 سانتی متر
تعداد بازدید:

737