طول: 170 سانتی متر
عرض : 80 سانتی متر
ارتفاع: 80 سانتی متر
تعداد بازدید:

1004