طول: 115 سانتی متر
عرض : 30 سانتی متر
ارتفاع: 49 سانتی متر
تعداد بازدید:

970