طول: 160 سانتی متر
ارتفاع: 30 سانتی متر
تعداد بازدید:

725