طول: 100 سانتی متر
عرض : 100 سانتی متر
ارتفاع: 250 سانتی متر
تعداد بازدید:

632