طول: 72 سانتی متر
عرض : 72 سانتی متر
ارتفاع: 105 سانتی متر
تعداد بازدید:

1084