طول: 230 سانتی متر
ارتفاع: 35 سانتی متر
تعداد بازدید:

936