عرض : 120 سانتی متر
ارتفاع: 50 سانتی متر
تعداد بازدید:

22