طول: 130 سانتی متر
عرض : 50 سانتی متر
ارتفاع: 57 سانتی متر
تعداد بازدید:

697