عرض : 117 سانتی متر
ارتفاع: 145 سانتی متر
تعداد بازدید:

665