عرض : 76 سانتی متر
ارتفاع: 70 سانتی متر
تعداد بازدید:

901