طول: 46 سانتی متر
عرض : 27 سانتی متر
ارتفاع: 26 سانتی متر
تعداد بازدید:

735