طول: 51 سانتی متر
عرض : 51 سانتی متر
ارتفاع: 63 سانتی متر
تعداد بازدید:

684