طول: 120 سانتی متر
عرض : 50 سانتی متر
ارتفاع: 47 سانتی متر
تعداد بازدید:

862