طول: 42 سانتی متر
عرض : 42 سانتی متر
ارتفاع: 80 سانتی متر
تعداد بازدید:

835