طول: 53 سانتی متر
عرض : 53 سانتی متر
ارتفاع: 57 سانتی متر
تعداد بازدید:

709