طول: 80 سانتی متر
عرض : 45 سانتی متر
ارتفاع: 103 سانتی متر
تعداد بازدید:

727